شرایط گارانتی

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]


شرایط گارانتی:

ضمانت نامه بدون فاکتور خرید فاقد اعتبار است.
خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.
مشکلات ناشی از شکستگی نبودن قطعه داخل دستگاه فاقد گارانتی می باشد.
دستگاه های دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.
حداکثر مدت زمان پوشش خدمات گارانتی 18 ماه می باشد.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:
الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی
ب : استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
ج : دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز نیولایف تعمیر شوند
د : هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال ، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه
هزینه حمل و نقل بعهده مشتری می باشد.
مشتریان محترم درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس نیولایف ارتباط برقرار نمایند.
تلفن تماس : 34-08645253627